Dags för Årsmöte!

Medlemmarna i Jälkarbyn Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 2 maj 2017 kl 19.00 i Granbo bystuga, Granbovägen 7, Vikmanshyttan.

 

Mötet inleds med att representanter för Tuna Fiberteknik och Hedemora Energi informerar om fiber.

Stadgar mm, finns under menyn Föreningen

Årsredovisning med förvaltningsberättelse kommer att finnas på samma ställe när årsmötet närmar sig.

 

Välkomna!

Styrelsen för Jälkarbyn Fiber ek förening                                                                                   

                                                                                                                                  

 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 

1.    val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

2.    godkännande av röstlängden

3.    val av två justeringspersoner 

4.    frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.    fastställande av dagordningen 

6.    styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 

7.    beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

8.    beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.    frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 

10.  medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

11.  val av styrelseledamöter 

12.  val av styrelsens ordförande

13.  val av revisorer 

14.  val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande 

15.  övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

 

 

 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image